Bezpieczny Senior

Program "Bezpieczny Senior" skierowany jest do osób starszych, które poprzez swój wiek, jak również często przez niepełnosprawność narażone są na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Takie osoby stają się ofiarami oszustw, wyłudzeń, kradzieży. Ponadto osoby starsze, znajdując się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia nie potrafią zazwyczaj zareagować we właściwy sposób i podjąć niezbędne czynności w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, bądź też poinformowania odpowiednich służb o powstałym zagrożeniu np. pożarowym. Dlatego, aby ograniczyć liczbę tego typu zdarzeń oraz zapobiec podobnym, chcielibyśmy poprzez edukację podnieść świadomość osób starszych na temat zagrożeń związanych m.in. z przestępczością, patologiami, a także wykształcić umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w tym reagowania oraz powiadamiania o zagrożeniach. Celem programu jest także zaktywizowanie środowiska seniorów do współdziałania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w środowisku lokalnym m.in. poprzez tworzenie grup osiedlowych, wspólnot sąsiedzkich.
W dniach 5 -14 grudnia 2012r. odbędą się:
1. szkolenie z udzielania pierwszej pomocy dzieciom czas trwania 8 godzin 9:00 - 17:00
2. spotkanie z policją czas trwania 2 godziny
3. spotkanie ze strażą pożarną czas trwania 2 godziny
4. spotkanie z przedstawicielami ZOZ-u czas trwania 2 godziny
czas wolny