Koncert Cicho TU: FLET! Dęte laboratorium

Klarnecistka przy stole z kieliszkami wyrywa muzykę a obok mężczyzna za laptopem

3 lipca 2022

Cykl koncertowo-laboratoryjny z instrumentami dętymi drewnianymi. Bohaterem pierwszego koncertu był FLET! Laboratorium prowadziła dr hab. Urszula Janik – I flecistka Orkiestry Filharmonii Narodowej w Warszawie. Koncert połączony był z pogłębioną prezentacją instrumentu z wykorzystaniem multimediów.

Formuła koncertów stanowiła niespodziankę dla wykonawców i słuchaczy... 

Flet, obój, fagot i klarnet w rękach i ustach najlepszych polskich maestrów!

dr hab. Urszula Janik – naukę gry na fle­cie roz­po­czę­ła w Państwowym Liceum Muzycznym im. H. Wieniawskiego w Łodzi w kla­sie prof. Antoniego Wierzbińskiego i pod jego kie­run­kiem ukoń­czy­ła stu­dia w Akademii Muzycznej w Łodzi (dyplom z wyróż­nie­niem, 1984). Swoje umie­jęt­no­ści dosko­na­li­ła w Konserwatorium Paryskim w kla­sie prof. Alaina Mariona, któ­ry ufun­do­wał jej rocz­ne sty­pen­dium jako wyróż­nie­nie w Międzynarodowym Konkursie Fletowym im. J.P. Rampala w Paryżu. Przez kolej­ny rok kon­ty­nu­owa­ła stu­dia w Paryżu jako sty­pen­dyst­ka rzą­du fran­cu­skie­go. W tym cza­sie uczest­ni­czy­ła tak­że w mistrzow­skich kur­sach inter­pre­ta­cji w Nicei (prof. Alain Marion), Bayreuth (prof. Milan Munclinger) i Dusznikach (prof. Jerzy Mrozik).

W cza­sie stu­diów bra­ła udział w wie­lu mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sach fle­to­wych, któ­re zaowo­co­wa­ły licz­ny­mi nagro­da­mi i wyróż­nie­nia­mi. Do naj­waż­niej­szych nale­ży zali­czyć: I nagro­dę i nagro­dę spe­cjal­ną w Ogólnopolskim Konkursie Fletowym we Włoszkowicach, IV nagro­dę w Międzynarodowym Konkursie Fletowym w Anconie (Włochy), IV nagro­dę w I Międzynarodowym Konkursie Fletowym w Kobe, VI nagro­dę w Międzynarodowym Konkursie Fletowym im. J.S. Bacha w Lipsku.

Tuż po stu­diach nawią­za­ła sta­łą współ­pra­cę z Polską Orkiestrą Kameralną (obec­nie orkie­stra Sinfonia Varsovia), któ­rej zosta­ła pierw­szą fle­cist­ką i solist­ką. Osobowość arty­stycz­na Urszuli Janik kształ­to­wa­ła się pod­czas współ­pra­cy tej orkie­stry z naj­więk­szy­mi posta­cia­mi muzycz­ny­mi ostat­nich lat, taki­mi jak: M. Argerich, Ch. Dutoit, J. Galway, I. Grafenauer, L. Hager, M. Maisky, A. Marion, A.-S. Mutter, K. Penderecki, J.-P. Rampal, M. Rostropowicz i wie­lu innych. Szczególne miej­sce zaj­mo­wał wśród nich Yehudi Menuhin, pod któ­re­go batu­tą wystę­po­wa­ła m.in. jako solist­ka.

Urszula Janik kon­cer­to­wa­ła z wie­lo­ma orkie­stra­mi sym­fo­nicz­ny­mi w kra­ju i jako solist­ka z orkie­strą Sinfonia Varsovia w wie­lu kra­jach Europy. Zadebiutowała w Filharmonii Narodowej, gra­jąc solo­wą par­tię fle­tu w Symfonii kon­cer­tu­ją­cej Andrzeja Panufnika pod dyrek­cją Jerzego Katlewicza (utwór ten nagra­ła archi­wal­nie rów­nież z WOSPRiTV). Dokonała wie­lu nagrań archi­wal­nych dla Polskiego Radia i Telewizji. W mar­cu 2002 r. uka­za­ła się pły­ta CD z jej udzia­łem, z utwo­ra­mi kame­ral­ny­mi: C. Debussy’ego, J. Iberta, M. Ravela i A. Roussela.

Od stycz­nia 2002 r. Urszula Janik jest pierw­szą fle­cist­ką i solist­ką Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Od paź­dzier­ni­ka 2002 r. pro­wa­dzi kla­sę fle­tu w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Jest tak­że wykła­dow­cą wie­lu kur­sów i warsz­ta­tów fle­to­wych, m.in. w Nowym Sączu i Sarbinowie; zasia­da w jury kra­jo­wych kon­kur­sów i prze­słu­chań fle­to­wych. W maju 2010 r. zosta­ła zapro­szo­na na VIII Międzynarodowy Festiwal Fletowy w Słowenii, gdzie kon­cer­to­wa­ła i pro­wa­dzi­ła warsz­ta­ty fle­to­we obok takich gwiazd muzy­ki fle­to­wej, jak: prof. Peter-Lukas Graf i Emmanuel Pahud.

W 2012 roku wyda­ła pły­tę „Barwy Fletu” zawie­ra­ją­cą arcy­dzie­ła fran­cu­skiej lite­ra­tu­ry fle­to­wej. W tym samym roku uka­za­ła się pły­ta z jej udzia­łem solo­wym w utwo­rze „Fonogrammi” Krzysztofa Pendereckiego. Płyta ta uzy­ska­ła nomi­na­cję, a następ­nie nagro­dę Grammy 2013.

W lutym 2013 Urszula Janik uzy­ska­ła tytuł dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go sztuk muzycz­nych. Od roku aka­de­mic­kie­go 2013/2014 jest zatrud­nio­na w UMFC na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra.

KOLEJNE KONCERTY CYKLU:

  • 31.07.2022 OBÓJ!
    • Laboratorium prowadzi Filip Woźniakowski, I oboista Orkiestry Symfonicznej Teatru Wielkiego Opery Narodowej
  • 14.08.2022 KLARNET!
    • Laboratorium prowadzi Zenon Kitowski, I klarnecista Polskiej Orkiestry Radiowej w Warszawie
  • 28.08.2022 FAGOT!
    • Laboratorium prowadzi prof. dr hab. Grzegorz Dąbrowski, wykładowca fagotu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy