Turniej Wypowiedzi Satyrycznej o Laur Wiecha „Wiechowisko”

Turniej Wypowiedzi Satyrycznej o Laur Wiecha „Wiechowisko”

 

Słowo o patronie:
Felietonowa, pełna życiowego humoru twórczość Stefana Wiecheckiego Wiecha, nierozerwalnie związana z życiem rdzennej  społeczności Warszawy i jej dzielnicy Targówek, stanowi niepowtarzalną, satyryczną, pełną rodzajowego humoru  dokumentację dziejów Polski, stolicy i życia jej mieszkańców. Kunszt literacki Wiecha  określił go jako satyryka–dokumentalistę, utożsamianego z humorem społeczności warszawskiej, który pozwalał jej przetrwać codzienne kłopoty, jak również najpoważniejsze zawirowania dziejowe. Był literackim mistrzem humorystycznych portretów Warszawiaków i wydarzeń z życia stolicy. Nikt, tak jak on, nie stworzył zapisanego gwarą warszawską obrazu życia miasta – jego rozwoju, dramatu i przemian. Ten zmysł satyrycznej obserwacji, przynoszący radość, zrozumienie i ulgę, zapewnił nieprzemijającą popularność jego twórczości i pamięć czytelników, potwierdzoną nazwaniem  jego imieniem ulic i skwerów Warszawy.  

Idea Turnieju Wypowiedzi Satyrycznej o Laur Wiecha:
Satyryczny zmysł obserwacji wydarzeń dnia codziennego, którego wzór stanowi twórczość Stanisława Wiecheckiego Wiecha, przełamanie żartem niedostatków egzystencji, przywracanie pogodnego spojrzenia na świat,  wyśmianie tego, co na to zasługuje oraz mądre wzruszenie, stanowią ideę przewodnią „Wiechowiska - Turnieju Wypowiedzi Satyrycznej o Laur Wiecha”.

Zasięg organizacyjny:
Docelowo Turniej będzie obejmował swoim zasięgiem obszar województwa mazowieckiego. Dla realizacji zamierzonego celu przyjęte zostały etapy jego rozwoju: dzielnicowy, ogólnowarszawski, wojewódzki. Rok 2016 stanowi rok jego pierwszej edycji i organizowany jest wyłącznie dla mieszkańców dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.

 

 

Regulamin Turnieju Wypowiedzi Satyrycznej o Laur Wiecha

§ 1
1. Turniej Wypowiedzi Satyrycznej o Laur Wiecha, zwany dalej Turniejem, jest imprezą amatorską, otwartą dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych i osób dorosłych, polegającą na wykonaniu satyrycznej prezentacji scenicznej.
2. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji Turnieju.
3. Organizatorem Turnieju jest Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy − Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy współpracy Wydziału Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa oraz Impresariat Artystyczny Sursum Artes  z siedziba w Warszawie, ul. Wojciecha Żywnego 18/111 jako pomysłodawca, realizator Turnieju i wydarzeń scenicznych związanych z Turniejem.
4. Impresariat Artystyczny Sursum Artes tworzy Biuro Turnieju.
5. Biuro Turnieju powołuje Jury Turnieju oraz w porozumieniu z Wydziałem Kultury i Promocji dla Dzielnicy Targówek powołuje organ doradczy zwany Radą Artystyczną Turnieju, której celem jest dbałość o rozwój imprezy w jej artystycznych działaniach edukacyjnych i widowiskowych.
6. Patronat honorowy nad Turniejem objął Burmistrz Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy.
7. Fundatorem nagród Turnieju jest Organizator.

§ 2
Celem Turnieju jest:
1) kształcenie autorskiej wypowiedzi satyrycznej,
2)  twórcze rozwijanie form satyrycznych,
3) propagowanie dbałości o piękno mowy polskiej,
4) propagowanie twórczości Stefana Wiecheckiego Wiecha
5) zachowanie dziedzictwa kulturowego Warszawy i Mazowsza.

§ 3
1. Turniej ma charakter otwarty, jest realizowany raz w roku, składa się z etapów, części warsztatowych i jest imprezą o charakterze artystyczno-edukacyjnym.
2. Udział w Turnieju jest bezpłatny.
3. Docelowo Turniej będzie obejmował swoim zasięgiem obszar województwa mazowieckiego. Dla realizacji zamierzonego celu przyjęte zostały etapy jego rozwoju: dzielnicowy, ogólnowarszawski, wojewódzki.
4. Rok 2016 stanowi rok jego pierwszej edycji i organizowany jest wyłącznie dla mieszkańców dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
5. Coroczna edycja Turnieju będzie nosić tytuł tematyczny. Rok 2016 wyznacza temat: „Dzieje Stolicy i 100-lecie przyłączenia Targówka do Warszawy”.

§ 4
Turniej Wypowiedzi Satyrycznej będzie realizowany w następujących konkurencjach:

1) Turniej krasomówczy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych. Tematem wypowiedzi z elementami humoru będą dzieje Warszawy i dzieje dzielnicy Targówek. Prezentacja nie może przekraczać 5 min. czasu wykonania.
2) Turniej recytatorski dla wszystkich kategorii szkolnych i osób dorosłych. Obowiązuje prezentacja na sposób satyryczny jednego, dowolnego, opublikowanego utworu literackiego lub jego fragmentu. Prezentacja nie może przekraczać 5 min. czasu wykonania.
3) Turniej piosenki wzruszającej satyrycznie. Prezentacja obejmuje wykonanie jednej, dowolnej piosenki w dowolnej formie muzycznej, której treść wesprą elementy humorystyczne. Utwór muzyczny może być własną kompozycją. Prezentacji mogą towarzyszyć osoby akompaniujące na instrumentach (w składzie do 5 osób) lub mogą być wykorzystane ścieżki dźwiękowe. Czas wykonania do 5 min. Konkurencja oceniana w kategoriach: szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, osób dorosłych oraz reprezentantów instytucji kultury.
4) Turniej jednoosobowej prezentacji kabaretowej w dowolnej formie artystycznej. Konkurencja obowiązuje we wszystkich kategoriach szkolnych, instytucji kultury i osób dorosłych. Czas prezentacji do 5 min. Dopuszcza się prezentację, która nie odnosi się do dziejów Warszawy i dziejów dzielnicy Targówek, ale będzie im dedykowana. 
5) Turniej prezentacji grup kabaretowych w kategoriach: reprezentacji szkół lub instytucji kultury oraz amatorskich niezrzeszonych grup młodzieżowych i amatorskich grup osób  dorosłych. Prezentacje nie mogą przekroczyć czasu 15 min. Dopuszcza się występy grup rytmicznych, instrumentalnych i chórów w formach satyrycznych. Dopuszcza się także prezentacje, które nie odnoszą się do dziejów Warszawy i dziejów dzielnicy Targówek, ale będą im dedykowane. 

§ 5
1. Zgłoszenia uczestnictwa, zgodnie z wynikiem etapów, należy dokonać poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia stanowiącej załącznik do regulaminu i przesłanie jej do dnia 6 maja 2016 roku na adres mailowy Biura Turnieju: turniejwiecha2016@op.pl
2. Biuro Turnieju pisemnie, drogą zwrotnej poczty mailowej, potwierdza przyjęcie Karty Zgłoszenia. Zgłaszający ma obowiązek sprawdzić otrzymanie potwierdzenia, a także zwrócić uwagę na ewentualną prośbę Biura Turnieju o dodatkowe informacje lub ich uzupełnienie.
3. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, po wygraniu etapu podstawowego na terenie szkoły lub instytucji, której stają się reprezentantem, zgłaszają udział w etapie półfinałowym Turnieju za pośrednictwem sekretariatu lub osobiście za zgodą sekretariatu, po właściwym wypełnieniu Karty Zgłoszenia. 
4. Osoby dorosłe oraz osoby niezrzeszone przystępują od razu do półfinałów po wypełnieniu i przesłaniu na adres Biura Turnieju turniejwiecha2016@op.pl Karty Zgłoszenia do dnia 6 maja 2016 r.
5. Dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zobowiązane są do pojawienia się na zajęciach warsztatowych, półfinałach lub finałach w towarzystwie prawnego opiekuna reprezentującego szkołę lub instytucję.  
6. Osoby nie reprezentowane przez szkoły lub instytucje kultury, muszą uzyskać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w Turnieju, wypełniając odpowiedni punkt w Karcie Zgłoszenia.
7. Ze względu na dzielnicowy charakter imprezy uczestnikom nie będą zwracane koszty podróży.

§ 6
1. Dla uczniów eliminacje podstawowe odbywają się na terenie szkoły lub instytucji.
2. W etapie podstawowym każda szkoła lub instytucja powołuje jury Turnieju we własnym zakresie. Do półfinałów w wybranej konkurencji przechodzi tylko jeden reprezentant szkoły lub instytucji albo grupa wykonawców.
3. Półfinalistów szkolnych z każdej konkurencji zgłasza do Turnieju pisemnie, poprzez wypełnienie Karty Zgłoszenia, sekretariat szkoły lub instytucji, którą półfinaliści reprezentują lub wysyłają oni Kartę Zgłoszenia osobiście za powiadomieniem sekretariatu, po dokładnym jej wypełnieniu. 
4. Dla każdej zgłaszanej konkurencji wysyłane jest odrębne zgłoszenie. Obowiązuje jedna Karta Zgłoszenia dla jednego uczestnika lub grupy opisująca jedną prezentację.
5. Takie same zasady etapu podstawowego obowiązują w przypadku zgłoszenia uczestników przez instytucje w Dzielnicy Targówek: domy kultury, filie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek, spółdzielcze domy kultury, kluby osiedlowe, domy dziennego pobytu, placówki wychowawcze, świetlice itp.
6. Uczestnik nie może jednocześnie reprezentować szkoły i instytucji kultury.
7. Eliminacje półfinałowe oceniane są przez Jury Turnieju i wyłaniają po troje uczestników lub grup najlepszych w danej konkurencji. Wyłonieni uczestnicy otrzymują miano finalistów. W uzasadnionej ocenie Jury Turnieju może być dopuszczona do etapu finałowego dodatkowa prezentacja.
8. W etapie półfinałowym przyznawane są nagrody półfinałowe, ustalone przez Jury Turnieju.
9. Etap półfinałowy wyłaniający kandydatów do etapu finałowego jest przeprowadzany do końca maja br. na terenie wybranej instytucji kultury w dzielnicy Targówek.
10. Przesłuchania półfinałowe odbędą się w dniach 16 i 23 maja 2016 r. na Scenie Klubowej Teatru Rampa. Szczegółowe informacje dotyczące godziny występów poszczególnych uczestników lub grup zostaną ogłoszone w dniu 10 maja 2016 r. na stronie internetowej Turnieju oraz zostaną przesłane do informacji półfinalistów za pośrednictwem poczty mailowej Biura Turnieju. 
11. Repertuar wykonywany w półfinałach nie może być zmieniany.
12. Ostateczna decyzja Jury Turnieju wyłaniająca finalistów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Turnieju w dniu 25 maja 2016 r.
13. Wszyscy finaliści Turnieju mają obowiązek przesłania na adres Biura Turnieju tekstów utworów wykorzystywanych w półfinałach, które nie mogą już być zmienione i które będą obowiązywały podczas prezentacji finałowych. Dla konkurencji krasomówczych zleca się szczegółowy zapis konspektu wypowiedzi; dla grup kabaretowych − opis scenariusza; dla form muzycznych − opis działania.
14. Etap finałowy, który wyłania zwycięzców Turnieju, odbywać się będzie w Parku Wiecha w Dzielnicy Targówek podczas festynu plenerowego organizowanego przez Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, w ramach imprezy pod nazwą „Wiechowisko” w sobotę 18 czerwca 2016 r. w godzinach od 11.00 do 19.00. 
15. W etapie finałowym finaliści każdej konkurencji prezentują się publicznie na estradzie, walcząc o Laur Wiecha oraz Nagrodę Publiczności.
16. Zwycięzcy finału – uczniowie lub dorośli – zdobywają tytułową nagrodę główną konkurencji – „Laur Wiecha” oraz nagrody rzeczowe.
17.  Reprezentanci szkół lub instytucji, uczniowie albo dorośli zdobywają dla swojej instytucji zaszczytny dyplom „Najbardziej Roześmianej Szkoły (lub odpowiednio: Instytucji) 100-lecia na Targówku”.  
18. Dodatkową, prestiżową nagrodą będzie „Nagroda Publiczności Mieszkańców Targówka dla Najbardziej Roześmianej Szkoły (lub odpowiednio: Instytucji) 100-lecia na Targówku”, która przypadnie szkole lub instytucji, której reprezentanci zdobędą najwyższy poziom aplauzu mierzony w decybelach po zakończonej prezentacji finałowej. Mierzonym dźwiękiem będzie śmiech zgromadzonej publiczności. 

§ 7
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w doraźnej bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, ze zm.) wyłącznie w celach związanych z organizacją Turnieju, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia, tj. wyłonienia zwycięzców Turnieju

§ 8
1. Turniej nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 612, ze zm.).
2. Regulamin Turnieju oraz szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Targówek www.targowek.waw.pl, a także w Wydziale Kultury i Promocji dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Bezpośrednich informacji udziela Biuro Turnieju.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie www.targowek.waw.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu Turnieju z ważnych powodów w każdym czasie, a także zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Turnieju bez podania przyczyny.