Gimnastyka dla Seniora - projekt semestr letni

Plakat Gimnastyki dla Seniorów

8 lutego 2024, czwartek

Informujemy, że w Domu Kultury Zacisze kontynuowana będzie gimnastyka dla seniorów w ramach programu „Zajęcia gimnastyki dla seniorów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy”. 

  • Początek zajęć: 8 lutego  2024, czwartek 
  • Zakończenie zajęć: 20 czerwca 2024, czwartek

Grupy;

  •  I grupa - godz. 11.00
  •  II grupa - godz. 12.00
  •  III grupa - godz. 13.00

Zajęcia bezpłatne. Obowiązują zapisy w sekretariacie, u koordynatorki UTW Domu Kultury Zacisze, utw@zacisze.waw.pl

Przypominamy, że pierwszeństwo przy zapisach mają osoby dotychczas niekorzystające z zajęć.

Regulamin programu „Zajęcia gimnastyki dla seniorów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy"
Program realizowany jest przez:
  • Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Targówek;
  • Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek;
  • Dom Kultury Świt w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy;
  • Dom Kultury „Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Program realizowany jest na zasadach wzajemnej współpracy na podstawie zawartych porozumień.
Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Targówek pokrywa koszty zatrudnienia instruktorów prowadzących zajęcia.
Jednostki kultury w Dzielnicy Targówek oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek
udostępniają swoje obiekty na rzecz prowadzonych zajęć na zasadach określonych w Porozumieniach
zawartych bezpośrednio z każdą jednostką.
 
Cel programu: Celem programu jest aktywizacja osób starszych, poprawa kondycji. Program nie zastępuje
rehabilitacji specjalistycznej, jest gimnastyką ogólnorozwojową mającą na celu poprawę kondycji fizycznej.
 
Program skierowany jest do seniorów zamieszkujących Dzielnicę Targówek m.st. Warszawy.
 
1. Udział w zajęciach jest dobrowolny, nieodpłatny dla uczestników.
2. Zdolność fizyczną do uprawiania gimnastyki uczestnicy określają samodzielnie i na własną
odpowiedzialność.
3. Seniorzy wyrażający chęć uczestnictwa w programie zobowiązani są wypełnić oświadczenie,
które dostępne jest w placówkach prowadzących w/w zajęcia.
4. Osoby korzystające z programu nie są ubezpieczone.
5. Współorganizatorzy tj. Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Targówek, Ośrodek Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek, Dom Kultury „Świt w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,
Dom Kultury .Zacisze" w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz instruktorzy nie ponoszą
odpowiedzialności cywilnej od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas udziału w zajęciach.
6. Ze względu na ograniczoną ilość godzin gimnastyki, oraz duże zainteresowanie seniorów zajęciami,
każda osoba może korzystać z gimnastyki tylko w jednej placówce, tylko w jednej grupie.
Pierwszeństwo przy zapisie będą miały osoby, które nie korzystały dotychczas z zajęć.
7. Osoby, które są nieobecne przez 3 zajęcia z rzędu i nie poinformują o niedyspozycji (tj. np. o chorobie
lub wyjeździe do sanatorium itp.) instruktora lub placówki zostaną wykreślone z listy osób,
w ich miejsce zostaje wprowadzona kolejna osoba z listy rezerwowej.
8. Listy osób w grupach korzystających z zajęć obowiązują:
- od początku roku do przerwy wakacyjnej (z wyłączeniem ferii zimowych),
- po przerwie wakacyjnej do końca roku.
Po każdej przerwie zapisy prowadzone są od nowa, a osoby, które dotychczas nie korzystały z zajęć
mają pierwszeństwo przy zapisie.
9. Zapisy prowadzone są w jednostkach kultury oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji.
 
Zastrzeżenia:
 
W przypadku korzystania z zajęć w danej placówce tylko przez jednego uczestnika, gdzie sytuacja taka powtarza się co najmniej trzykrotnie, instruktor lub/i placówka powinna poinformować Miasto Stołeczne Warszawa -Dzielnicę Targówek tj. Zespól Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Targówek o zaistniałym fakcie. W takim przypadku zostaną podjęte kroki tj.: propozycja zamiany prowadzania zajęć przez innego instruktora, przekierowania ostatniej korzystającej osoby do innej najbliższej placówki, następnie wyłączenia tej placówki z programu.
Zostaną podjęte działania związane z przeprowadzeniem konsultacji wśród starszych mieszkańców
za pośrednictwem Klubów Seniora jak też za pomocą Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy Warszawa Targówek w celu zweryfikowania zapotrzebowania seniorów na rekreację
ruchową na inną niż „gimnastyka dla seniorów" co pozwoli na dostosowanie oferty do oczekiwań odbiorców.
 
Zapisy prowadzone będą do wyczerpania ilości miejsc w danej placówce i grupie.