Wybory do Rady Seniorów Dzielnicy Targówek

17-28 lutego 2015

Wybory do Rady Seniorów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy 

Ogłoszenie Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st.Warszawy o wyborach do Rady Seniorów Dzielnicy Targówek m.st.Warszawy

Na podstawie § 8 ust. 3 – 12 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy stanowiącego załącznik do uchwały nr LXIX/281/2014 Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z dnia 20 października 2014 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ogłasza wybory do Rady Seniorów Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

1. Głosowanie odbywać się będzie w terminie od 17 lutego do 28 lutego 2015 r.

2. Do głosowania uprawnione są osoby w wieku powyżej 60 lat zamieszkałe na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

3. Procedura głosowania na kandydatów odbywa się poprzez oddanie głosu na karcie wyborczej, przy czym oddaje się głos tylko na jednego kandydata.

4. Zaznaczenie kilku kandydatów na karcie wyborczej, niewypełnienie karty, nieczytelne wypełnienie karty wyborczej lub złożenie kilku kart wyborczych przez jedną osobę, wyklucza jej głos w procedurze głosowania.

5. Druk karty wyborczej będzie udostępniony w Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w Wydziale Obsługi Mieszkańców przy ul. Kondratowicza 20 (parter) oraz na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy www.targowek.waw.pl

6. Kartę wyborczą:

  • 1) składa się w skrzynce wystawionej w Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy - Wydział Obsługi Mieszkańców przy ul. Kondratowicza 20 (parter), w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 8.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00),
  • 2) lub przesyła drogą korespondencyjną (pocztą) – na adres: Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa z dopiskiem „Rada Seniorów Dzielnicy Targówek – głosowanie”.

7. Karta, która wpłynie po terminie nie będzie uwzględniona w trakcie zliczania głosów, z tym, że w przypadku karty przesłanej pocztą liczy się data stempla pocztowego.

8. Po weryfikacji kart sporządza się listę kandydatów według uzyskanej liczby głosów. Kandydaci z największą liczbą uzyskanych głosów stanowią przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy. W przypadku równej liczby głosów, decyduje liczba głosów zebranych na etapie procedury zgłaszania kandydatów.

9. Pozostali kandydaci znajdują się na liście rezerwowej. W przypadku konieczności powołania nowego przedstawiciela mieszkańców - w sytuacjach innych niż upływ kadencji członka Rady – powołuje się kolejnego kandydata odpowiednio stosując ust. 8.

10. Listy, o których mowa w ust. 8 i 9 zostaną umieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy.

Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Sławomir Antonik

Zgłoszenie: Karta wyborcza

czas wolny