Koncert Arki Noego

Koncert Arki Noego

26 maja 2019

Miejsce: Park Bródnowski

Koncert Arki Noego w Parku Bródnowskim zakończył 11.Festiwalu Dzieci i Młodzieży ARTYSTYCZNY TARGÓWEK!

Dziękujemy za energię i wspaniały kontakt z publicznością.  

Tego dnia w Parku Bródnowskim wyrosło artystyczne miasteczko z wieloma warsztatami, grami, animacjami i zabawami. Wydarzenie nawiązywało do Dnia Matki.

Zespół Arka Noego powstał w 1999r., gdy z oka­zji piel­grzymki Ojca Świę­tego Jana Pawła II na zamó­wie­nie TVP1 powstał tele­dysk do pio­senki „Tato”. Utwór stał się wiel­kim prze­bo­jem, a twórcy pro­gramu “Ziarno” zasu­ge­ro­wali nagra­nie kolejnych. Nastąpiło olbrzy­mie zain­te­re­so­wa­nie pio­sen­kami i tele­dy­skami, które były emi­to­wane co tydzień w pro­gra­mie. Wkrótce powstała pierw­sza płyta „A GU GU”.

Pio­senki z płyty „A GU GU”, tak jak i z następ­nych płyt, mówią w nie­zwy­kle pro­sty i przy­ja­zny spo­sób o rze­czach naj­waż­niej­szych dla czło­wieka, rodziny, dla „małych i dużych”.

Arkę Noego pro­wa­dzi Robert Frie­drich — gita­rzy­sta, kom­po­zy­tor i autor (LUXTORPEDA, KNŻ, 2Tm2,3, daw­niej Acid Drin­kers, Turbo). W zespole gra kilkoro muzy­ków (Arka gra tylko na żywo) oraz 12 do 15 dzieci - głów­nie dzieci człon­ków zespołu 2Tm2,3, Luxtorpeda i ich przy­ja­ciele. Mło­dzi wyko­nawcy śpie­wają natu­ral­nie i spon­ta­nicz­nie — nie mają spe­cjal­nie szko­lo­nych i usta­wia­nych gło­sów, nie odby­wają regu­lar­nych prób.

Zespół jeź­dzi z kon­cer­tami po całej Pol­sce. Co roku daje spe­cjalne kon­certy letnie oraz z oka­zji Bożego Naro­dze­nia i Wiel­ka­nocy, trans­mi­to­wane póź­niej przez TVP, Polsat i inne. Arka Noego odbył kilka zagra­nicz­nych tour­née’, w tym do USA.

W stycz­niu 2001 wystą­pił w Auli Pawła VI na Waty­ka­nie przed Ojcem Świę­tym Janem Paw­łem II i tysią­cami wier­nych pod­czas wiel­kiego spo­tka­nia dzieci na zakoń­cze­nie Roku Jubi­le­uszo­wego, współ­or­ga­ni­zo­wa­nego przez boloń­ski Insty­tut Antoniano.

Popu­lar­ność pio­se­nek Arki Noego spo­wo­do­wała zain­te­re­so­wa­nie tą muzyką za gra­nicą Pol­ski, powstały więc obco­ję­zyczne wer­sje utwo­rów po nie­miecku, (płyta wydana przez BMG –SONY), hisz­pań­sku, w języku ukra­iń­skim, i w szwedz­kim. Ist­nieje także prze­kład na język angiel­ski, przy­go­to­wy­wane jest tłu­ma­cze­nie na cze­ski. Ist­nieją też prze­kłady na język japoń­ski i języki afrykańskie.

W latach 2016 i 2017 zespół wziął udział w cyklu koncertów „Lata z Radiem” w miastach całego kraju.

Arka Noego otrzy­mała wiele zna­czą­cych nagród, w tym 2 naj­bar­dziej prestiżowe:

  • 2011 - Nagrodę publiczności festiwalu Woodstock, "Złotego Bączka", tym samym zapewniła sobie możliwość zagrania na dużej scenie przed 400 tys. słuchaczy.
  • Nagrodę FRYDERYK przy­zna­waną przez pol­skie środo­wi­sko muzyczne (5 kate­go­rii) rok 2000
  • Nagrodę TOP TRENDY za naj­lep­szą sprze­daż w roku 2003 (płyta DAJ NA ZGODĘ)

Zespół wydał 12 podstawowych płyt, a ostatnią jest „Wyjątkowy Osioł”.

„Wyjątkowy Osioł”, to najnowsza płyta Arki Noego, która już od dziewiętnastu lat gra i śpiewa dla dzieci i dorosłych. Na najnowszej płycie usłyszeć można utwory, które swoją stylistyką nawiązują zarówno do pierwszych folkowych dokonań zespołu, jak i do najnowszych trendów bardziej rockowych. Teksty to idealny pretekst do dialogu między dziećmi a rodzicami o ważnych sprawach dotyczących życia w rodzinie, radości płynącej z przyjaźni i miłości jak i tematów głęboko duchowych. Album „Wyjątkowy Osioł” to antidotum na smutek 

i lęk, który tak często dopada małych i dużych. Oprócz jedenastu piosenek na płycie umieszczone zostały instrumentalne wersje wszystkich utworów, które można wykorzystać do wspólnego śpiewania.

Przedostatni album Arki zatytułowany "Petarda" ukazał się w 2014 roku i został przyjęty z wielkim entuzjazmem nie tylko przez dzieci, ale również przez ich rodziców.

FILMY: