Ogłoszenie o naborze osoby do sprzątania na ¼ etatu

Data dodania: 23 listopada 2023

Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Poszukuje osoby do sprzątania na ¼ etatu

Zakres:

 • utrzymywanie porządku i czystości w budynku
 • przygotowywanie od strony technicznej sal do zajęć i na imprezy: rozstawianie stołów, krzeseł, sztalug itp. oraz sprzątanie po wydarzeniach
 • dezynfekcja budynku dostępnymi środkami
 • wynoszenie śmieci zgodnie z zasadami segregacji
 • obsługa szatni
 • otwieranie i zamykanie budynku
 • dbanie o teren zielony dookoła budynku
 • odśnieżanie terenu

Wymagania:

 • gotowość do podjęcia pracy fizycznej
 • gotowość do podjęcia pracy zmianowej pomiędzy godz. 6.00 a godz. 23.00, głównie w weekendy
 • kompetencje osobiste: dokładność, pracowitość, komunikacja i współpraca
 • znajomość języka w stopniu komunikatywnym

Korzyści:

 • zatrudnienie w renomowanej samorządowej instytucji kultury
 • umowę o pracę po okresie próbnym
 • stałe, terminowe wynagrodzenie
 • pakiet odzieży ochronnej
 • miłą atmosferę w kulturalnej instytucji
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych

Oferty z CV prosimy kierować do 29.02.2024 roku na adres s.drzewiecka@zacisze.waw.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem 22 649 64 69 wew. 6. Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Klauzula informacyjna 

Przesyłając niniejsze zgłoszenie przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”):

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie, ul. Blokowa 1 (dalej: „DK „Zacisze””).

Kontakt. Może Pani/Pan skontaktować się z DK „ZACISZE” za pomocą:

 • poczty tradycyjnej – kierując list na adres: ul. Blokowa 1, 03-641 Warszawa,
 • poczty elektronicznej – kierując e-mail na adres: sekretariat@zacisze.waw.pl

OD. W DK „ZACISZE” został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pomocą:

 • e-mail: iod-mm@tbdsiedlce.pl

​Podstawy i cele przetwarzania. DK „ZACISZE” w procesie rekrutacji będzie przetwarzać Pani/Pana dane na następujących podstawach i celach: - przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit „c” RODO w związku z przepisami prawa pracy).

 • przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach, w tym danych obejmujących szczególne kategorie.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO i lub art. 9 ust. 2 lit. „a” RODO),
 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli w celu ewentualnego poinformowania o wynikach rekrutacji (jest to uzasadnione prawnie usprawiedliwionym interesem DK „ZACISZE”, który w naszej ocenie nie narusza Pani/Pana praw i wolności). 

Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji i informowania o nich dane te będą przetwarzane w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Okres przechowywania danych. DK „ZACISZE” będzie przechowywać Pani/Pana dane przez następujący okres:

 • do momentu zakończenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, jeśli Pani/Pana kandydatura zostanie wybrana wystąpimy o przekazanie nam dodatkowych danych oraz poinformujemy o nowych celach przetwarzania danych,
 • nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie, danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione agencjom pośrednictwa pracy lub podmiotom współpracującym z DK „ZACISZE” w zakresie dostarczania DK „ZACISZE” usług, bez których prowadzenie procesów rekrutacyjnych byłoby utrudnione (np. podmioty dostarczające infrastrukturę informatyczną, firmy audytorskie, kancelarie prawne).

Prawa osób, których dane dotyczą. Przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
 • prawo do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia (do zakończenia trwania rekrutacji) sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, wyrażonej na potrzeby przyszłych rekrutacji – o ile została ona wyrażona;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji Pani/Pana praw, może Pani/Pan skontaktować się z DK „ZACISZE” lub Inspektorem Ochrony Danych na podane w pkt. 2 i 3 adresy.

Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji.

 

Wprowadził: Marzena Szychułda 23 listopada 2023
Opublikował: Marzena Szychułda 23 listopada 2023
Liczba odsłon: 0