BIP

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Poniżej znajdują się dane teleadresowe, pod którymi można składać skargi i wnioski:

  • pisemnie: Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Blokowa 1, 03-641 Warszawa;
  • za pomocą telefaksu: 022 743 87 10;
  • pocztą elektroniczną: dyrektor@zacisze.waw.pl 

Skargi i wnioski wnoszone ustnie przyjmuje Dyrektor w uzgodnionym telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub w sekretariacie terminie. Nie później jednak, niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia chęci spotkania.

Co powinno zawierać pismo?

Pisma tj. podania, wyjaśnienia, wnioski, żądania, odwołania, zażalenia itp. mogą być wnoszone pisemnie, telefaksem, pocztą elektroniczną.

Należy wskazać przynajmniej imię i nazwisko osoby, która podanie wnosi do Domu Kultury „Zacisze”, jej adres oraz określić żądanie, wniosek.

Podania muszą również czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Pismo musi być podpisane.

Szczegóły określa Regulamin organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Domu Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy