BIP

Budżet i finanse

BILANS

Domu Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

sporządzony na dzień:       31 grudnia 2009 roku

 

 

AKTYWA

Stan na 01.01.2009r

Stan na 31.12.2009r

 

PASYWA

Stan na 01.01.2009r

Stan na 31.12.2009r

A

Aktywa trwałe

1 150 796,51

1 139 586,19

A

Kapitał (fundusz) własny

1 421 421,96

1 387 730,74

I

Wartości niematerialne i prawne

0,00

16 261,15

I

Kapitał (fundusz) podstawowy

1 446 818,83

1 421 421,96

1

Koszty zakończonych prac rozwojowych

0,00

0,00

II

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

0,00

0,00

2

Wartość firmy

0,00

0,00

III

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna

0,00

0,00

3

Inne wartości niematerialne i prawne

0,00

16261,15

IV

Kapitał (fundusz) zapasowy

0,00

0,00

4

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

V

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

II

Rzeczowe aktywa trwałe

1 150 796,51

1 123 325,04

VI

Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe

0,00

0,00

1

Środki trwałe

1 150 796,51

1 123 325,04

VII

Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00

0,00

a)

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

0,00

0,00

VIII

Zysk (strata) netto

-25 396,87

-33 691,22

b)

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1 016 071,98

985 975,52

IX

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

0,00

0,00

c)

urządzenia techniczne i maszyny

30 740,56

23 601,83

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

60 927,61

77 164,27

d)

środki transportu

0,00

0,00

I

Rezerwy na zobowiązania

3 134,78

565,46

e)

inne środki trwałe

103 983,97

113 747,69

1

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0,00

0,00

2

Środki trwałe w budowie

0,00

0,00

2

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

0,00

0,00

3

Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00

0,00

 

- długoterminowa

0,00

0,00

III

Należności długoterminowe

0,00

0,00

 

- krótkoterminowa

0,00

0,00

1

od jednostek powiązanych

0,00

0,00

3

Pozostałe rezerwy

3 134,78

565,46

2

od pozostałych jednostek

0,00

0,00

 

- długoterminowe

0,00

0,00

IV

Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

 

- krótkoterminowe

3 134,78

565,46

1

Nieruchomości

0,00

0,00

II

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

2

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

1

Wobec jednostek powiązanych

0,00

0,00

3

Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

2

Wobec pozostałych jednostek

0,00

0,00

a)

w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

a)

kredyty i pożyczki

0,00

0,00

 

- udziały lub akcje

0,00

0,00

b)

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

 

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

c)

inne zobowiązania finansowe

0,00

0,00

 

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

d)

inne

0,00

0,00

 

inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

III

Zobowiązania krótkoterminowe

39 760,04

53 984,30

b)

w pozostałych jednostkach

0,00

0,00

1

Wobec jednostek powiązanych

0,00

0,00

 

- udziały lub akcje

0,00

0,00

a)

z tytułu dostaw i usług, o okresie wvmaqalności:

0,00

0,00

 

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

 

- do 12 miesięcy

0,00

0,00

 

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

 

- powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

 

inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

b)

inne

0,00

0,00

4

Inne inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

2

Wobec pozostałych jednostek

37 719,72

50 713,89

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

a)

Kredyty i pożyczki

0,00

0,00

1

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0,00

0,00

b)

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

c)

inne zobowiązania finansowe

0,00

0,00

B

Aktywa obrotowe

331 553,06

325 308,82

d)

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

26 939,68

37 349,94

1

Zapasy

15 876,29

8 911,68

 

- do 12 miesięcy

22 685,16

37 349,94

1

Materiały

3 850,03

0,00

 

- powyżej 12 miesięcy

4 254,52

0,00

2

Półprodukty i produkty w toku

0,00

0,00

e)

zaliczki otrzymane na dostawy

0,00

0,00

3

Produkty gotowe

8 276,26

3 697,68

0

zobowiązania wekslowe

0,00

0,00

4

Towary

0,00

0,00

9)

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

2 377,61

2 428,64

5

Zaliczki na dostawy

3 750,00

5 214,00

h)

z tytułu wynagrodzeń

8 114,93

8 889,21

II

Należności krótkoterminowe

43 709,09

41 669,20

i)

inne

287,50

2 046,10

1

Należności od jednostek powiązanych

0,00

0,00

3

Fundusze specjalne

2 040,32

3 270,41

a)

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

0,00

0,00

IV

Rozliczenia międzyokresowe

18 032,79

22 614,51

 

- do 12 miesięcy

0,00

0,00

1

Ujemna wartość firmy

0,00

0,00

 

- powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

18 032,79

22 614,51

b)

inne

0,00

0,00

 

- długoterminowe

0,00

0,00

2

Należności od pozostałych jednostek

43 709,09

41 669,20

 

- krótkoterminowe

18 032,79

22 614,51

a)

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

10 869,36

12 714,34

 

 

 

 

 

- do 12 miesięcy

10 869,36

12 714,34

 

 

 

 

 

- powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

 

 

 

 

b)

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

32 288,68

9 380,66

 

 

 

 

c)

inne

551,05

19 574,20

 

 

 

 

d)

dochodzone na drodze sądowej

0,00

0,00

 

 

 

 

III

Inwestycje krótkoterminowe

268 077,80

270 170,08

 

 

 

 

1

Krótkoterminowe aktywa finansowe

268 077,80

270 170,08

 

 

 

 

a)

w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

 

 

 

 

 

- udziały lub akcje

0,00

0,00

 

 

 

 

 

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

 

 

 

 

 

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

 

 

 

 

 

inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

 

 

 

 

b)

w pozostałych jednostkach

0,00

0,00

 

 

 

 

 

- udziały lub akcje

0,00

0,00

 

 

 

 

 

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

 

 

 

 

 

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

 

 

 

 

 

inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

 

 

 

 

c)

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

268 077,80

270 170,08

 

 

 

 

 

środki pieniężne w kasie i na rachunkach

268 077,80

270 170,08

 

 

 

 

 

- inne środki pieniężne

0,00

0,00

 

 

 

 

 

- inne aktywa pieniężne

0,00

0,00

 

 

 

 

2

Inne inwestycje krótkoterminowe

0,00

0,00

 

 

 

 

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

3 889,88

4 557,86

 

 

 

 

 

AKTYWA razem (suma poz. A i B)

1 482 349,57

1 464 895,01

 

PASYWA razem (suma poz. A i B)

1 482 349,57

1 464 895,01

 

Sporządzono dnia 23.03.2010

Anna Majewska – gł. księgowy                                                     Bożenna Dydek - dyrektor


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

sporządzony na dzień:        31 grudnia 2009r

 ( wariant porównawczy)

 

 

 

 

 

 

2008r

2009r

A

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

576 164,61

2 061 136,72

 

 - od jednostek powiązanych

0,00

0,00

I

Przychody netto ze sprzedaży produktów

620 312,55

612 132,04

II

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,  zmniejszenie - wartość ujemna)

-44 147,94

-5 191,31

III

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

IV

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

V

Dotacje na działalność statutową

0,00

1 454 195,99

B

Koszty działalności operacyjnej

1 944 717,81

2 186 591,53

I

Amortyzacja

61 094,51

62 283,36

II

Zużycie materiałów i energii

199 423,10

228 483,06

III

Usługi obce

513 956,20

567 543,53

IV

Podatki i opłaty, w tym:

25 129,86

31 038,11

 

 - podatek akcyzowy

0,00

0,00

V

Wynagrodzenia

955 116,35

1 087 192,98

VI

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

160 168,19

170 755,20

VII

Pozostałe koszty rodzajowe

29 829,60

39 295,29

VIII

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

C

Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)

-1 368 553,20

-125 454,81

D

Pozostałe przychody operacyjne

1 336 286,23

95 429,02

I

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

II

Dotacje inne

1 265 856,49

0,00

III

Inne przychody operacyjne

70 429,74

95 429,02

E

Pozostałe koszty operacyjne

9,37

4 165,32

I

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

II

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

0,00

III

Inne koszty operacyjne

9,37

4 165,32

F

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-32 276,34

-34 191,11

G

Przychody finansowe

7 367,24

1 034,42

I

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

0,00

0,00

 

 - od jednostek powiązanych

0,00

0,00

II

Odsetki, w tym:

7 367,24

935,27

 

 - od jednostek powiązanych

0,00

0,00

III

Zysk ze zbycia inwestycji

0,00

0,00

IV

Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

V

Inne

0,00

99,15

H

Koszty finansowe

487,77

534,53

I

Odsetki, w tym:

0,00

0,00

 

 - dla jednostek powiązanych

0,00

0,00

II

Strata ze zbycia inwestycji

0,00

0,00

III

Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

IV

Inne

487,77

534,53

I

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)

-25 396,87

-33 691,22

J

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)

0,00

0,00

I

Zyski nadzwyczajne

0,00

0,00

II

Strata nadzwyczajna

0,00

0,00

K

Zysk (strata) brutto (I +/-J)

-25 396,87

-33 691,22

L

Podatek dochodowy

0,00

0,00

M

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,00

N

Zysk (strata) netto (K - L - M)

-25 396,87

-33 691,22

 

 

 

 

Sporządzono dnia 23.03.2010 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Majewska – gł. księgowy

Bożenna Dydek - dyrektor

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono

imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki

wprowadzenie do sprawoznania załącznik nr 1

Załącznik nr 1
do bilansu za 2008 rok
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK
Nazwa jednostki: DOM KULTURY „ZACISZE” W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST.WARSZAWY,
Adres siedziby: 03-641 Warszawa ul.Blokowa 1,
Nazwa organu rejestrowego: Miasto Stołeczne Warszawa,
Nazwa rejestru: Rejestr Instytucji Kultury dla Dzielnicy Targówek m.st.Warszawy,
Data wpisu do rejestru: 14.10.2003r.
Numer wpisu: 2.
1. Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia. Swoją działalnością obejmuje m.st.Warszawę oraz może prowadzić działalność na terenie całej Polski i poza jej granicami. Nadzór nad działalnością Domu Kultury realizują organy m.st.Warszawy. Natomiast czynności nadzoru w zakresie kompetencji przyznanych Dzielnicy Targówek m.s.t Warszawy wykonują Rada oraz Zarząd Dzielnicy Targówek m.st.Warszawy.
2. Dom Kultury „Zacisze” realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, edukacji, wychowania i wszechstronnego organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Do podstawowych zadań Domu Kultury należy:
a/ rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców,
b/ tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką,
c/ prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej,
d/ gromadzenie i udostępnianie informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej,
e/ inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury,
f/ działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej,
g/ współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców,
h/ prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą,
i/ edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
j/ kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego,
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę.
6. Jednostka nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.
7.Przyjęte zasady polityki rachunkowości.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
a/ rzeczowy majątek trwały /środki trwałe/ - według cen nabycia,
b/ majątek obrotowy
- materiały w cenach zakupu,
- wyroby gotowe po koszcie wytworzenia nie wyższym od cen ich sprzedaży netto,
- należności i udzielone pożyczki w kwocie wymagającej zapłaty
- środki pieniężne w wartości nominalnej,
c/ zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty,
d/ rozliczenia międzyokresowe przychodów w wysokości kwot przychodów przyszłych okresów,
e/ rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne w kwocie wymagającej zapłaty,
f/ rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne w kwocie przewidywanej wysokości lecz nie stanowiące jeszcze zobowiązania.
Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe środki trwałe amortyzuje się metodą liniową według zasad i stawek podatkowych określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
W instytucji nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze takie jak odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe ze względu na to, iż nie wywiera to istotnego wpływu na rzetelność sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Wysokość odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych podawana jest w planie finansowym jednostki. Środki finansowe na pokrycie powyższych świadczeń pracowniczych otrzymywane są od organizatora (dotacja podmiotowa).
Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:
a) rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
b) bilans,
c) informację dodatkową i wprowadzenie do sprawozdania finansowego z objaśnieniami.
Nie prowadzi się ewidencji zapasów materiałów i wyrobów gotowych. Materiały przekazywane są bezpośrednio po zakupie do użytkowania i odpisywane są w koszty w pełnej wartości wynikającej z faktur (rachunków) w miesiącu ich zakupu. Wartość produktów gotowych odpisywana jest w koszty w dniu ich wytworzenia. Rezygnuje się z ewidencji produktów gotowych i materiałów podczas ich składowania. Stan zapasów produktów gotowych i materiałów jest ustalany okresowo na dzień bilansowy (art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o rachunkowości).
Rzeczowe składniki majątkowe o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500 zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu i przekazuje do używania w pełnej wartości początkowej.
Sporządziła: Anna Majewska

Bilans Domu Kultury Zacisze 2008

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Domu Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
sporządzony na dzień: 31 grudnia 2008 roku

AKTYWA
Stan na 01.01.2008r
Stan na 31.12.2008r
PASYWA
Stan na 01.01.2008r
Stan na 31.12.2008r
A
Aktywa trwałe
1 162 759,36
1 150 796,51
A
Kapitał (fundusz) własny
1 446 818,83
1 421 421,96
I
Wartości niematerialne i prawne
0,00
0,00
I
Kapitał (fundusz) podstawowy
1 508 932,28
1 446 818,83
1
Koszty zakończonych prac rozwojowych
0,00
0,00
II
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
0,00
0,00
2
Wartość firmy
0,00
0,00
III
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna
0,00
0,00
3
Inne wartości niematerialne i prawne
0,00
0,00
IV
Kapitał (fundusz) zapasowy
0,00
0,00
4
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
0,00
0,00
V
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
0,00
0,00
II
Rzeczowe aktywa trwałe
1 162 759,36
1 150 796,51
VI
Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe
0,00
0,00
1
Środki trwałe
1 162 759,36
1 150 796,51
VII
Zysk (strata) z lat ubiegłych
0,00
0,00
a)
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
0,00
0,00
VIII
Zysk (strata) netto
-62 113,45
-25 396,87
b)
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
1 046 168,44
1 016 071,98
IX
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
0,00
0,00
c)
urządzenia techniczne i maszyny
6 731,88
30 740,56
B
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
56 656,96
60 927,61
d)
środki transportu
0,00
0,00
I
Rezerwy na zobowiązania
3 070,86
3 134,78
e)
inne środki trwale
109 859,04
103 983,97
1
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
0,00
0,00
2
Środki trwałe w budowie
0,00
0,00
2
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
0,00
0,00
3
Zaliczki na środki trwałe w budowie
0,00
0,00
- długoterminowa
0,00
0,00
II
Należności długoterminowe
0,00
0,00
- krótkoterminowa
0,00
0,00
1
od jednostek powiązanych
0,00
0,00
3
Pozostałe rezerwy
3 070,86
3 134,78
2
od pozostałych jednostek
0,00
0,00
- długoterminowe
0,00
0,00
IV
Inwestycje długoterminowe
0,00
0,00
- krótkoterminowe
3 070,86
3 134,78
1
Nieruchomości
0,00
0,00
II
Zobowiązania długoterminowe
0,00
0,00
2
Wartości niematerialne i prawne
0,00
0,00
1
Wobec jednostek powiązanych
0,00
0,00
3
Długoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
2
Wobec pozostałych jednostek
0,00
0,00
a)
w jednostkach powiązanych
0,00
0,00
a)
kredyty i pożyczki
0,00
0,00
- udziały lub akcje
0,00
0,00
b)
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
0,00
0,00
- inne papiery wartościowe
0,00
0,00
c)
inne zobowiązania finansowe
0,00
0,00
- udzielone pożyczki
0,00
0,00
d)
inne
0,00
0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
III
Zobowiązania krótkoterminowe
31 897,57
39 760,04
b)
w pozostałych jednostkach
0,00
0,00
1
Wobec jednostek powiązanych
0,00
0,00
- udziały lub akcje
0,00
0,00
a)
z tytułu dostaw i usług, o okresie wvmaqalności:
0,00
0,00
- inne papiery wartościowe
0,00
0,00
- do 12 miesięcy
0,00
0,00
- udzielone pożyczki
0,00
0,00
- powyżej 12 miesięcy
0,00
0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
b)
inne
0,00
0,00
4
Inne inwestycje długoterminowe
0,00
0,00
2
Wobec pozostałych jednostek
29 014,35
37 719,72
V
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
0,00
0,00
a)
Kredyty i pożyczki
0,00
0,00
1
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
0,00
0,00
b)
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
0,00
0,00
2
Inne rozliczenia międzyokresowe
0,00
0,00
c)
inne zobowiązania finansowe
0,00
0,00
B
Aktywa obrotowe
340 716,43
331 553,06
d)
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
28 438,83
26 939,68
1
Zapasy
254,80
15 876,29
- do 12 miesięcy
24 179,69
22 685,16
1
Materiały
0,00
3 850,03
- powyżej 12 miesięcy
4 259,14
4 254,52
2
Półprodukty i produkty w toku
0,00
0,00
e)
zaliczki otrzymane na dostawy
0,00
0,00
3
Produkty gotowe
254,80
8 276,26
f)
zobowiązania wekslowe
0,00
0,00
4
Towary
0,00
0,00
g)
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
73,52
2 377,61
5
Zaliczki na dostawy
0,00
3 750,00
h)
z tytułu wynagrodzeń
0,00
8 114,93
II
Należności krótkoterminowe
52 997,12
43 709,09
i)
inne
502,00
287,50
1
Należności od jednostek powiązanych
0,00
0,00
3
Fundusze specjalne
2 883,22
2 040,32
a)
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
0,00
0,00
IV
Rozliczenia międzyokresowe
21 688,53
18 032,79
- do 12 miesięcy
0,00
0,00
1
Ujemna wartość firmy
0,00
0,00
- powyżej 12 miesięcy
0,00
0,00
2
Inne rozliczenia międzyokresowe
21 688,53
18 032,79
b)
inne
0,00
0,00
- długoterminowe
0,00
0,00
2
Należności od pozostałych jednostek
52 997,12
43 709,09
- krótkoterminowe
21 688,53
18 032,79
a)
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
8 012,92
10 869,36
- do 12 miesięcy
8 012,92
10 869,36
- powyżej 12 miesięcy
0,00
0,00
b)
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
43 899,20
32 288,68
c)
inne
1 085,00
551,05
d)
dochodzone na drodze sądowej
0,00
0,00
III
Inwestycje krótkoterminowe
227 619,12
268 077,80
1
Krótkoterminowe aktywa finansowe
227 619,12
268 077,80
a)
w jednostkach powiązanych
0,00
0,00
- udziały lub akcje
0,00
0,00
- inne papiery wartościowe
0,00
0,00
- udzielone pożyczki
0,00
0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
b)
w pozostałych jednostkach
0,00
0,00
- udziały lub akcje
0,00
0,00
- inne papiery wartościowe
0,00
0,00
- udzielone pożyczki
0,00
0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
c)
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
227 619,12
268 077,80
środki pieniężne w kasie i na rachunkach
227 619,12
268 077,80
- inne środki pieniężne
0,00
0,00
- inne aktywa pieniężne
0,00
0,00
2
Inne inwestycje krótkoterminowe
0,00
0,00
IV
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
59 845,39
3 889,88
AKTYWA razem (suma poz. A i B)
1 503 475,79
1 482 349,57
PASYWA razem (suma poz. A i B)
1 503 475,79
1 482 349,57

Sporządzono 23.03.2009 Anna Majewska - gł. ksiegowy Bożenna Dydek - dyrektor