BIP

Budżet i finanse

BILANS

Domu Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

sporządzony na dzień:       31 grudnia 2009 roku

 

 

AKTYWA

Stan na 01.01.2009r

Stan na 31.12.2009r

 

PASYWA

Stan na 01.01.2009r

Stan na 31.12.2009r

A

Aktywa trwałe

1 150 796,51

1 139 586,19

A

Kapitał (fundusz) własny

1 421 421,96

1 387 730,74

I

Wartości niematerialne i prawne

0,00

16 261,15

I

Kapitał (fundusz) podstawowy

1 446 818,83

1 421 421,96

1

Koszty zakończonych prac rozwojowych

0,00

0,00

II

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

0,00

0,00

2

Wartość firmy

0,00

0,00

III

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna

0,00

0,00

3

Inne wartości niematerialne i prawne

0,00

16261,15

IV

Kapitał (fundusz) zapasowy

0,00

0,00

4

Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

V

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

0,00

0,00

II

Rzeczowe aktywa trwałe

1 150 796,51

1 123 325,04

VI

Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe

0,00

0,00

1

Środki trwałe

1 150 796,51

1 123 325,04

VII

Zysk (strata) z lat ubiegłych

0,00

0,00

a)

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

0,00

0,00

VIII

Zysk (strata) netto

-25 396,87

-33 691,22

b)

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1 016 071,98

985 975,52

IX

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

0,00

0,00

c)

urządzenia techniczne i maszyny

30 740,56

23 601,83

B

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

60 927,61

77 164,27

d)

środki transportu

0,00

0,00

I

Rezerwy na zobowiązania

3 134,78

565,46

e)

inne środki trwałe

103 983,97

113 747,69

1

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0,00

0,00

2

Środki trwałe w budowie

0,00

0,00

2

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

0,00

0,00

3

Zaliczki na środki trwałe w budowie

0,00

0,00

 

- długoterminowa

0,00

0,00

III

Należności długoterminowe

0,00

0,00

 

- krótkoterminowa

0,00

0,00

1

od jednostek powiązanych

0,00

0,00

3

Pozostałe rezerwy

3 134,78

565,46

2

od pozostałych jednostek

0,00

0,00

 

- długoterminowe

0,00

0,00

IV

Inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

 

- krótkoterminowe

3 134,78

565,46

1

Nieruchomości

0,00

0,00

II

Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

2

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

1

Wobec jednostek powiązanych

0,00

0,00

3

Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

2

Wobec pozostałych jednostek

0,00

0,00

a)

w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

a)

kredyty i pożyczki

0,00

0,00

 

- udziały lub akcje

0,00

0,00

b)

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

 

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

c)

inne zobowiązania finansowe

0,00

0,00

 

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

d)

inne

0,00

0,00

 

inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

III

Zobowiązania krótkoterminowe

39 760,04

53 984,30

b)

w pozostałych jednostkach

0,00

0,00

1

Wobec jednostek powiązanych

0,00

0,00

 

- udziały lub akcje

0,00

0,00

a)

z tytułu dostaw i usług, o okresie wvmaqalności:

0,00

0,00

 

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

 

- do 12 miesięcy

0,00

0,00

 

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

 

- powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

 

inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

b)

inne

0,00

0,00

4

Inne inwestycje długoterminowe

0,00

0,00

2

Wobec pozostałych jednostek

37 719,72

50 713,89

V

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

a)

Kredyty i pożyczki

0,00

0,00

1

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

0,00

0,00

b)

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

0,00

0,00

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

c)

inne zobowiązania finansowe

0,00

0,00

B

Aktywa obrotowe

331 553,06

325 308,82

d)

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

26 939,68

37 349,94

1

Zapasy

15 876,29

8 911,68

 

- do 12 miesięcy

22 685,16

37 349,94

1

Materiały

3 850,03

0,00

 

- powyżej 12 miesięcy

4 254,52

0,00

2

Półprodukty i produkty w toku

0,00

0,00

e)

zaliczki otrzymane na dostawy

0,00

0,00

3

Produkty gotowe

8 276,26

3 697,68

0

zobowiązania wekslowe

0,00

0,00

4

Towary

0,00

0,00

9)

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

2 377,61

2 428,64

5

Zaliczki na dostawy

3 750,00

5 214,00

h)

z tytułu wynagrodzeń

8 114,93

8 889,21

II

Należności krótkoterminowe

43 709,09

41 669,20

i)

inne

287,50

2 046,10

1

Należności od jednostek powiązanych

0,00

0,00

3

Fundusze specjalne

2 040,32

3 270,41

a)

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

0,00

0,00

IV

Rozliczenia międzyokresowe

18 032,79

22 614,51

 

- do 12 miesięcy

0,00

0,00

1

Ujemna wartość firmy

0,00

0,00

 

- powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

2

Inne rozliczenia międzyokresowe

18 032,79

22 614,51

b)

inne

0,00

0,00

 

- długoterminowe

0,00

0,00

2

Należności od pozostałych jednostek

43 709,09

41 669,20

 

- krótkoterminowe

18 032,79

22 614,51

a)

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:

10 869,36

12 714,34

 

 

 

 

 

- do 12 miesięcy

10 869,36

12 714,34

 

 

 

 

 

- powyżej 12 miesięcy

0,00

0,00

 

 

 

 

b)

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

32 288,68

9 380,66

 

 

 

 

c)

inne

551,05

19 574,20

 

 

 

 

d)

dochodzone na drodze sądowej

0,00

0,00

 

 

 

 

III

Inwestycje krótkoterminowe

268 077,80

270 170,08

 

 

 

 

1

Krótkoterminowe aktywa finansowe

268 077,80

270 170,08

 

 

 

 

a)

w jednostkach powiązanych

0,00

0,00

 

 

 

 

 

- udziały lub akcje

0,00

0,00

 

 

 

 

 

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

 

 

 

 

 

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

 

 

 

 

 

inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

 

 

 

 

b)

w pozostałych jednostkach

0,00

0,00

 

 

 

 

 

- udziały lub akcje

0,00

0,00

 

 

 

 

 

- inne papiery wartościowe

0,00

0,00

 

 

 

 

 

- udzielone pożyczki

0,00

0,00

 

 

 

 

 

inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

 

 

 

 

c)

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

268 077,80

270 170,08

 

 

 

 

 

środki pieniężne w kasie i na rachunkach

268 077,80

270 170,08

 

 

 

 

 

- inne środki pieniężne

0,00

0,00

 

 

 

 

 

- inne aktywa pieniężne

0,00

0,00

 

 

 

 

2

Inne inwestycje krótkoterminowe

0,00

0,00

 

 

 

 

IV

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

3 889,88

4 557,86

 

 

 

 

 

AKTYWA razem (suma poz. A i B)

1 482 349,57

1 464 895,01

 

PASYWA razem (suma poz. A i B)

1 482 349,57

1 464 895,01

 

Sporządzono dnia 23.03.2010

Anna Majewska – gł. księgowy                                                     Bożenna Dydek - dyrektor


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

sporządzony na dzień:        31 grudnia 2009r

 ( wariant porównawczy)

 

 

 

 

 

 

2008r

2009r

A

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

576 164,61

2 061 136,72

 

 - od jednostek powiązanych

0,00

0,00

I

Przychody netto ze sprzedaży produktów

620 312,55

612 132,04

II

Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,  zmniejszenie - wartość ujemna)

-44 147,94

-5 191,31

III

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

0,00

0,00

IV

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,00

0,00

V

Dotacje na działalność statutową

0,00

1 454 195,99

B

Koszty działalności operacyjnej

1 944 717,81

2 186 591,53

I

Amortyzacja

61 094,51

62 283,36

II

Zużycie materiałów i energii

199 423,10

228 483,06

III

Usługi obce

513 956,20

567 543,53

IV

Podatki i opłaty, w tym:

25 129,86

31 038,11

 

 - podatek akcyzowy

0,00

0,00

V

Wynagrodzenia

955 116,35

1 087 192,98

VI

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

160 168,19

170 755,20

VII

Pozostałe koszty rodzajowe

29 829,60

39 295,29

VIII

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0,00

0,00

C

Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)

-1 368 553,20

-125 454,81

D

Pozostałe przychody operacyjne

1 336 286,23

95 429,02

I

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

II

Dotacje inne

1 265 856,49

0,00

III

Inne przychody operacyjne

70 429,74

95 429,02

E

Pozostałe koszty operacyjne

9,37

4 165,32

I

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

0,00

0,00

II

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

0,00

0,00

III

Inne koszty operacyjne

9,37

4 165,32

F

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)

-32 276,34

-34 191,11

G

Przychody finansowe

7 367,24

1 034,42

I

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

0,00

0,00

 

 - od jednostek powiązanych

0,00

0,00

II

Odsetki, w tym:

7 367,24

935,27

 

 - od jednostek powiązanych

0,00

0,00

III

Zysk ze zbycia inwestycji

0,00

0,00

IV

Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

V

Inne

0,00

99,15

H

Koszty finansowe

487,77

534,53

I

Odsetki, w tym:

0,00

0,00

 

 - dla jednostek powiązanych

0,00

0,00

II

Strata ze zbycia inwestycji

0,00

0,00

III

Aktualizacja wartości inwestycji

0,00

0,00

IV

Inne

487,77

534,53

I

Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)

-25 396,87

-33 691,22

J

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)

0,00

0,00

I

Zyski nadzwyczajne

0,00

0,00

II

Strata nadzwyczajna

0,00

0,00

K

Zysk (strata) brutto (I +/-J)

-25 396,87

-33 691,22

L

Podatek dochodowy

0,00

0,00

M

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

0,00

0,00

N

Zysk (strata) netto (K - L - M)

-25 396,87

-33 691,22

 

 

 

 

Sporządzono dnia 23.03.2010 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Majewska – gł. księgowy

Bożenna Dydek - dyrektor

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono

imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki