BIP

Budżet i finanse

Bilans Domu Kultury Zacisze 2008

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Domu Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
sporządzony na dzień: 31 grudnia 2008 roku

AKTYWA
Stan na 01.01.2008r
Stan na 31.12.2008r
PASYWA
Stan na 01.01.2008r
Stan na 31.12.2008r
A
Aktywa trwałe
1 162 759,36
1 150 796,51
A
Kapitał (fundusz) własny
1 446 818,83
1 421 421,96
I
Wartości niematerialne i prawne
0,00
0,00
I
Kapitał (fundusz) podstawowy
1 508 932,28
1 446 818,83
1
Koszty zakończonych prac rozwojowych
0,00
0,00
II
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
0,00
0,00
2
Wartość firmy
0,00
0,00
III
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna
0,00
0,00
3
Inne wartości niematerialne i prawne
0,00
0,00
IV
Kapitał (fundusz) zapasowy
0,00
0,00
4
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
0,00
0,00
V
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
0,00
0,00
II
Rzeczowe aktywa trwałe
1 162 759,36
1 150 796,51
VI
Pozostałe kapitały (fundusz) rezerwowe
0,00
0,00
1
Środki trwałe
1 162 759,36
1 150 796,51
VII
Zysk (strata) z lat ubiegłych
0,00
0,00
a)
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
0,00
0,00
VIII
Zysk (strata) netto
-62 113,45
-25 396,87
b)
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
1 046 168,44
1 016 071,98
IX
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
0,00
0,00
c)
urządzenia techniczne i maszyny
6 731,88
30 740,56
B
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
56 656,96
60 927,61
d)
środki transportu
0,00
0,00
I
Rezerwy na zobowiązania
3 070,86
3 134,78
e)
inne środki trwale
109 859,04
103 983,97
1
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
0,00
0,00
2
Środki trwałe w budowie
0,00
0,00
2
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
0,00
0,00
3
Zaliczki na środki trwałe w budowie
0,00
0,00
- długoterminowa
0,00
0,00
II
Należności długoterminowe
0,00
0,00
- krótkoterminowa
0,00
0,00
1
od jednostek powiązanych
0,00
0,00
3
Pozostałe rezerwy
3 070,86
3 134,78
2
od pozostałych jednostek
0,00
0,00
- długoterminowe
0,00
0,00
IV
Inwestycje długoterminowe
0,00
0,00
- krótkoterminowe
3 070,86
3 134,78
1
Nieruchomości
0,00
0,00
II
Zobowiązania długoterminowe
0,00
0,00
2
Wartości niematerialne i prawne
0,00
0,00
1
Wobec jednostek powiązanych
0,00
0,00
3
Długoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
2
Wobec pozostałych jednostek
0,00
0,00
a)
w jednostkach powiązanych
0,00
0,00
a)
kredyty i pożyczki
0,00
0,00
- udziały lub akcje
0,00
0,00
b)
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
0,00
0,00
- inne papiery wartościowe
0,00
0,00
c)
inne zobowiązania finansowe
0,00
0,00
- udzielone pożyczki
0,00
0,00
d)
inne
0,00
0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
III
Zobowiązania krótkoterminowe
31 897,57
39 760,04
b)
w pozostałych jednostkach
0,00
0,00
1
Wobec jednostek powiązanych
0,00
0,00
- udziały lub akcje
0,00
0,00
a)
z tytułu dostaw i usług, o okresie wvmaqalności:
0,00
0,00
- inne papiery wartościowe
0,00
0,00
- do 12 miesięcy
0,00
0,00
- udzielone pożyczki
0,00
0,00
- powyżej 12 miesięcy
0,00
0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
b)
inne
0,00
0,00
4
Inne inwestycje długoterminowe
0,00
0,00
2
Wobec pozostałych jednostek
29 014,35
37 719,72
V
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
0,00
0,00
a)
Kredyty i pożyczki
0,00
0,00
1
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
0,00
0,00
b)
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
0,00
0,00
2
Inne rozliczenia międzyokresowe
0,00
0,00
c)
inne zobowiązania finansowe
0,00
0,00
B
Aktywa obrotowe
340 716,43
331 553,06
d)
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
28 438,83
26 939,68
1
Zapasy
254,80
15 876,29
- do 12 miesięcy
24 179,69
22 685,16
1
Materiały
0,00
3 850,03
- powyżej 12 miesięcy
4 259,14
4 254,52
2
Półprodukty i produkty w toku
0,00
0,00
e)
zaliczki otrzymane na dostawy
0,00
0,00
3
Produkty gotowe
254,80
8 276,26
f)
zobowiązania wekslowe
0,00
0,00
4
Towary
0,00
0,00
g)
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
73,52
2 377,61
5
Zaliczki na dostawy
0,00
3 750,00
h)
z tytułu wynagrodzeń
0,00
8 114,93
II
Należności krótkoterminowe
52 997,12
43 709,09
i)
inne
502,00
287,50
1
Należności od jednostek powiązanych
0,00
0,00
3
Fundusze specjalne
2 883,22
2 040,32
a)
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
0,00
0,00
IV
Rozliczenia międzyokresowe
21 688,53
18 032,79
- do 12 miesięcy
0,00
0,00
1
Ujemna wartość firmy
0,00
0,00
- powyżej 12 miesięcy
0,00
0,00
2
Inne rozliczenia międzyokresowe
21 688,53
18 032,79
b)
inne
0,00
0,00
- długoterminowe
0,00
0,00
2
Należności od pozostałych jednostek
52 997,12
43 709,09
- krótkoterminowe
21 688,53
18 032,79
a)
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:
8 012,92
10 869,36
- do 12 miesięcy
8 012,92
10 869,36
- powyżej 12 miesięcy
0,00
0,00
b)
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
43 899,20
32 288,68
c)
inne
1 085,00
551,05
d)
dochodzone na drodze sądowej
0,00
0,00
III
Inwestycje krótkoterminowe
227 619,12
268 077,80
1
Krótkoterminowe aktywa finansowe
227 619,12
268 077,80
a)
w jednostkach powiązanych
0,00
0,00
- udziały lub akcje
0,00
0,00
- inne papiery wartościowe
0,00
0,00
- udzielone pożyczki
0,00
0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
b)
w pozostałych jednostkach
0,00
0,00
- udziały lub akcje
0,00
0,00
- inne papiery wartościowe
0,00
0,00
- udzielone pożyczki
0,00
0,00
inne krótkoterminowe aktywa finansowe
0,00
0,00
c)
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
227 619,12
268 077,80
środki pieniężne w kasie i na rachunkach
227 619,12
268 077,80
- inne środki pieniężne
0,00
0,00
- inne aktywa pieniężne
0,00
0,00
2
Inne inwestycje krótkoterminowe
0,00
0,00
IV
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
59 845,39
3 889,88
AKTYWA razem (suma poz. A i B)
1 503 475,79
1 482 349,57
PASYWA razem (suma poz. A i B)
1 503 475,79
1 482 349,57

Sporządzono 23.03.2009 Anna Majewska - gł. ksiegowy Bożenna Dydek - dyrektor

Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
sporządzony na dzień:31 grudnia 2008r
( wariant porównawczy)

2007r
2008r
A
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:
593 761,72
576 164,61
- od jednostek powiązanych
0,00
0,00
I
Przychody netto ze sprzedaży produktów
546 628,92
620 312,55
II
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)
47 132,80
-44 147,94
III
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
0,00
0,00
IV
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
0,00
0,00
B
Koszty działalności operacyjnej
1 572 928,75
1 944 717,81
I
Amortyzacja
62 368,25
61 094,51
II
Zużycie materiałów i energii
198 577,11
199 423,10
III
Usługi obce
485 530,63
513 956,20
IV
Podatki i opłaty, w tym:
28 628,44
25 129,86
- podatek akcyzowy
0,00
0,00
V
Wynagrodzenia
656 401,13
955 116,35
VI
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
118 123,08
160 168,19
VII
Pozostałe koszty rodzajowe
23 300,11
29 829,60
VIII
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
0,00
0,00
c
Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)
-979 167,03
-1 368 553,20
D
Pozostałe przychody operacyjne
906 659,73
1 336 286,23
I
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
409,83
0.00
II
Dotacje
843 951,30
1 265 856,49
III
Inne przychody operacyjne
62 298,60
70 429,74
E
Pozostałe koszty operacyjne
1 494,32
9,37
I
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
0,00
0,00
II
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
0,00
0,00
III
Inne koszty operacyjne
1 494,32
9,37
F
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)
-74 001,62
-32 276,34
G
Przychody finansowe
12 221,76
7 367,24
I
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
0,00
0,00
- od jednostek powiązanych
0.00
0,00
II
Odsetki, w tym:
12 221,76
7 367,24
- od jednostek powiązanych
0,00
0,00
III
Zysk ze zbycia inwestycji
0,00
0.00
IV
Aktualizacja wartości inwestycji
0,00
0.00
V
Inne
0,00
0,00
H
Koszty finansowe
333,59
487,77
I
Odsetki, w tym:
0,00
0,00
- dla jednostek powiązanych
0,00
0,00
II
Strata ze zbycia inwestycji
0,00
0,00
III
Aktualizacja wartości inwestycji
0,00
0,00
IV
Inne
333,59
487,77
I
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)
-62 113,45
-25 396,87
J
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.l. - J.ll.)
0,00
0,00
I
Zyski nadzwyczajne
0,00
0,00
II
Strata nadzwyczajna
0,00
0,00
K
Zysk (strata) brutto (I +/-J)
-62 113,45
-25 396,87
L
Podatek dochodowy
0,00
0,00
M
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
0,00
0,00
N
Zysk (strata) netto (K - L - M)
-62 113,45
-25 396,87

Sporządzono dnia 23.03.2009 roku
Anna Majewska – gł. księgowy Bożenna Dydek - dyrektor
wprowadzenie do sprawoznania załącznik nr 1

Załącznik nr 1
do bilansu za 2008 rok
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK
Nazwa jednostki: DOM KULTURY „ZACISZE” W DZIELNICY TARGÓWEK M.ST.WARSZAWY,
Adres siedziby: 03-641 Warszawa ul.Blokowa 1,
Nazwa organu rejestrowego: Miasto Stołeczne Warszawa,
Nazwa rejestru: Rejestr Instytucji Kultury dla Dzielnicy Targówek m.st.Warszawy,
Data wpisu do rejestru: 14.10.2003r.
Numer wpisu: 2.
1. Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia. Swoją działalnością obejmuje m.st.Warszawę oraz może prowadzić działalność na terenie całej Polski i poza jej granicami. Nadzór nad działalnością Domu Kultury realizują organy m.st.Warszawy. Natomiast czynności nadzoru w zakresie kompetencji przyznanych Dzielnicy Targówek m.s.t Warszawy wykonują Rada oraz Zarząd Dzielnicy Targówek m.st.Warszawy.
2. Dom Kultury „Zacisze” realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, edukacji, wychowania i wszechstronnego organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Do podstawowych zadań Domu Kultury należy:
a/ rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców,
b/ tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką,
c/ prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej,
d/ gromadzenie i udostępnianie informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej,
e/ inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury,
f/ działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej,
g/ współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców,
h/ prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą,
i/ edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę,
j/ kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego,
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.
5. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę.
6. Jednostka nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.
7.Przyjęte zasady polityki rachunkowości.
Metody wyceny aktywów i pasywów:
a/ rzeczowy majątek trwały /środki trwałe/ - według cen nabycia,
b/ majątek obrotowy
- materiały w cenach zakupu,
- wyroby gotowe po koszcie wytworzenia nie wyższym od cen ich sprzedaży netto,
- należności i udzielone pożyczki w kwocie wymagającej zapłaty
- środki pieniężne w wartości nominalnej,
c/ zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty,
d/ rozliczenia międzyokresowe przychodów w wysokości kwot przychodów przyszłych okresów,
e/ rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne w kwocie wymagającej zapłaty,
f/ rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne w kwocie przewidywanej wysokości lecz nie stanowiące jeszcze zobowiązania.
Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe środki trwałe amortyzuje się metodą liniową według zasad i stawek podatkowych określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
W instytucji nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze takie jak odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe ze względu na to, iż nie wywiera to istotnego wpływu na rzetelność sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Wysokość odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych podawana jest w planie finansowym jednostki. Środki finansowe na pokrycie powyższych świadczeń pracowniczych otrzymywane są od organizatora (dotacja podmiotowa).
Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:
a) rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
b) bilans,
c) informację dodatkową i wprowadzenie do sprawozdania finansowego z objaśnieniami.
Nie prowadzi się ewidencji zapasów materiałów i wyrobów gotowych. Materiały przekazywane są bezpośrednio po zakupie do użytkowania i odpisywane są w koszty w pełnej wartości wynikającej z faktur (rachunków) w miesiącu ich zakupu. Wartość produktów gotowych odpisywana jest w koszty w dniu ich wytworzenia. Rezygnuje się z ewidencji produktów gotowych i materiałów podczas ich składowania. Stan zapasów produktów gotowych i materiałów jest ustalany okresowo na dzień bilansowy (art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o rachunkowości).
Rzeczowe składniki majątkowe o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500 zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu i przekazuje do używania w pełnej wartości początkowej.
Sporządziła: Anna Majewska