Ogłoszenie o naborze na stanowisko Osoba sprzątająca

Data dodania: 8 grudnia 2021

Drodzy Państwo,

Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek poszukuje osoby sprzątającej do pracy do działu technicznego. Oferty z CV prosimy kierować na adres: s.drzewiecka@zacisze.waw.pl w tytule wiadomości „Rekrutacja”.

Zakres obowiązków:

 • utrzymywanie porządku i czystości w budynku,
 • przygotowywanie od strony technicznej sal do zajęć i na imprezy: rozstawianie stołów, krzeseł, sztalug itp. oraz sprzątanie po wydarzeniach,
 • dezynfekcja budynku dostępnymi środkami,
 • wynoszenie śmieci zgodnie z zasadami segregacji,
 • obsługa szatni,
 • otwieranie i zamykanie budynku,
 • dbanie o teren zielony dookoła budynku,
 • odśnieżanie terenu, grabienie liści.

Wymagania:

 • gotowość do podjęcia pracy fizycznej,
 • gotowość do podjęcia pracy zmianowej pomiędzy godz. 6:00 a godz. 23 oraz w weekendy,
 • kompetencje osobiste: dokładność, pracowitość, komunikacja i współpraca,
 • praca dla kobiety lub mężczyzny.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w renomowanej samorządowej instytucji kultury,
 • umowę o pracę po okresie próbnym,
 • stałe, terminowe wynagrodzenie,
 • pakiet odzieży ochronnej,
 • miłą atmosferę w kulturalnej instytucji,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz.U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Dom Kultury ZACISZE w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, reprezentowany przez Dyrektora, ul. Blokowa 1, 03-641 Warszawa, tel. 22 679 84 69.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Maksymilian Michalski, wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować na adres e-mail: iod-mm@tbdsiedlce.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w szczególności w celu oceny Pani/Pana* kwalifikacji zawodowych, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan* aplikuje.

4. Podstawą prawną przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c), RODO, tj.:

1) art. 22¹ kodeksu pracy określający zakres danych żądanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie:

1) imię (imiona) i nazwisko,

2) data urodzenia,

3) dane kontaktowe wskazane przez Panią/Pana,

4) wykształcenie,

5) kwalifikacje zawodowe,

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

6. Oprócz danych o których mowa w ust. 5 niniejszej klauzuli, pozostałe Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zgody na ich przetwarzanie - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty i organy uprawnione przepisami prawa.

8. Dokumenty aplikacyjne, w tym zawierające dane osobowe, kandydata wybranego w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych i będą przechowywane na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. W przypadku nieodebrania dokumentów aplikacyjnych przez kandydatów w powyższym terminie, zostaną one mechanicznie zniszczone. Pozostała dokumentacja z przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

9. Z wyjątkami określonymi w przepisach prawa posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach określonych w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, do przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 21 RODO, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa, niepodanie danych będzie skutkowało pozostawieniem kandydatury bez

rozpatrzenia w procesie rekrutacji. Podanie danych dodatkowych jest dobrowolne, na podstawie wyrażonej zgody przez Panią/Pana na ich przetwarzanie.

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, poddawane profilowaniu, przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

Wprowadził: Magdalena Turska 8 grudnia 2021
Opublikował: Marzena Szychułda 8 grudnia 2021
Liczba odsłon: 1