Zapytanie ofertowe dla Zamówienia Publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł netto

Data dodania: 18 sierpnia 2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI

NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 130 000 ZŁ NETTO

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wartości nieprzekraczającej równowartości 130 000 zł netto.

Dom Kultury Zacisze w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy prosi o przedstawienie oferty cenowej na: Najem powierzchni 14,5 m. ² w budynku Domu Kultury ,,Zacisze" przy ulicy ul. Blokowej 1 na cele gastronomiczne.

PRZEDMIOT I WARUNKI ZAMÓWIENIA:

Przedmiot Zamówienia obejmuje najem powierzchni 14,5 m.² znajdującej się w budynku Domu Kultury ,,Zacisze" przy ulicy ul. Blokowej 1 w Warszawie na cele gastronomiczne.

W zajmowanej części Wykonawca prowadzić będzie punkt gastronomiczny dla uczestników zajęć stałych, imprez organizowanych przez Dom Kultury ,,Zacisze” oraz osób przybyłych do Domu Kultury ,,Zacisze”, czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10.00 do 20.00   z możliwością korekty godzin otwarcia.”

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić 12 kW energii elektrycznej potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania punktu gastronomicznego z osobnym podlicznikiem. Powierzchnia wyposażona jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, klienci punktu gastronomicznego mają prawo do korzystania ze wspólnej toalety i przestrzeni wspólnej w budynku usytuowanej na pierwszym piętrze obok pomieszczenia gastronomicznego.

Wyposażenie i umeblowanie punktu stanowi częściowo własność Zamawiającego i częściowo własność Wykonawcy.

Umeblowanie punktu gastronomicznego nie może kolidować z wystrojem wnętrza Domu Kultury „Zacisze”.

ZASADY PROWADZENIA PUNKTU GASTRONOMICZNEGO:

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić punkt gastronomiczny w sposób zapewniający porządek, bezpieczeństwo i czystość.

Wykonawca ma spełniać wszystkie wymogi przewidziane przepisami prawa na prowadzenie określonej działalności i ponosić za nią pełną odpowiedzialność, posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, przestrzegać wewnętrznych regulaminów obowiązujących na terenie budynku Wynajmującego, w szczególności przepisów porządkowych, sanitarnych, bezpieczeństwa i przeciwpożarowych.

Prowadzenie bufetu szybkiej obsługi, obejmującego m.in.: sprzedaż ciepłych przekąsek, wyrobów cukierniczych, słodyczy, sprzedaż gorących napoi (herbata, kawa)

i zimnych napojów (woda mineralna gazowana i niegazowana, soki owocowe, warzywne, mieszane).

Wykonawca będzie prowadził klubokawiarnię w sposób ciągły, pokrywający się z działalnością Domu Kultury „Zacisze”, w dniach i godzinach wspólnie uzgodnionych z Zamawiającym, z możliwością ich modyfikacji wynikających z organizacji konkretnych wydarzeń lub szczególnymi potrzebami Zamawiającego wynikającymi z administrowania budynkiem.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić personel, terminal płatniczy do realizacji transakcji bezgotówkowych, nieprzerwanej sprzedaży.

Wynajmujący wyeliminuje z użycia jednorazowe talerze, sztućce, kubeczki, mieszadełka patyczki, słomki, opakowania, torebki, reklamówki i pojemniki na żywność wykonane z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995, podawania napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych, wykorzystywania materiałów, które podlegają procesowi recyklingu.

Wykonawca nie będzie prowadził żadnej innej formy działalności w przedmiocie najmu niż określona w umowie, w szczególności zaś nie dopuszcza się pośrednictwa w sprzedaży, odbiorze, dystrybucji jakimikolwiek produktami lub towarami nie związanymi bezpośrednio z działalnością.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: jeżeli podmiot umowy będzie wykonywany niezgodnie z programem, obowiązującymi przepisami prawa, w sposób naruszający dobre obyczaje lub zasady moralności.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem jednomiesięcznym w przypadku kolidujących prac związanych z rozbudową budynku a prowadzeniem kawiarni.

ZADANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Kontrola poprawności wykonywania usługi (doraźne wizyty).

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od 04.09.2023 do 31.08.2025 lub do zakończenia prac związanych z rozbudową budynku Zamawiającego, w zależności co nastąpi wcześniej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku kolizji pomiędzy wykonywanymi pracami budowlanymi na terenie Zamawiającego a prowadzeniem punktu gastronomicznego przez Wykonawcę. W takim przypadku Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o zaistniałej sytuacji z miesięcznym wyprzedzeniem.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim .

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważniona do reprezentacji Wykonawcy.

Cena powinna zostać podana za 1 miesiąc wykonywania usługi netto, płatna z dołu na rzecz Zamawiającego do 7-go każdego miesiąca.

*Uwaga: Proponowana cena nie obejmuje opłat.

Opłaty będą dokonywane na podstawie odczytu z liczników: prąd, ciepłej i zimnej wody oraz ścieków.

TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć poprzez wiadomość elektroniczną (podpisany skan formularza ofertowego) na adres e-mail: s.drzewiecka@zacisze.waw.pl.

Termin nadsyłania ofert: do 31 sierpnia 2023 r.

 OCENA OFERTY:

Wykonawca zostanie wybrany na podstawie najkorzystniejszej ceny, tj. najwyższej.

OŚWIADCZENIE:

Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma charakter wyłącznie sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym i ww. warunków technicznych. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wybory oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem. Dom Kultury „Zacisze” zastrzega sobie prawo rezygnacji z wyboru dostawcy bez podania przyczyny.

Sporządzający: Sylwia Drzewiecka

Klauzula informacyjna RODO – Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł

1. W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Blokowa 1, 03-641 Warszawa

2. Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Maksymilian Michalski, z którym można kontaktować się pod adresem mail: iod-mm@tbdsiedlce.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji zlecenia o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu jego realizacji.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (celu wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy) lub art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 3 a następnie będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim została ona uzyskana lub do wycofania zgody.

6. Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów. Ponadto dane publikowane będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Administratora.

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem związanym z udziałem w otwartym konkursie ofert. Konsekwencją niepodania określonych danych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu.

8. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:

· dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii o którym mowa w art. 15 RODO*

· żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych na podstawie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego

· W związku z art. 18 RODO żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, przetwarzania danych w celu zapewnienia korzystania z środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego**.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

· prawo do usunięcia danych osobowych - art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

· prawo do przenoszenia danych osobowych - art. 20 RODO;

· prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO - art. 21 RODO

10. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod-mm@tbdsiedlce.pl.

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

12. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

13. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

* Wyjaśnienie: w przypadku, gdy wykonanie obowiązków wynikających z uprawnienia do dostępu do danych osobowych wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

 

 

Wprowadził: Marzena Szychułda 18 sierpnia 2023
Opublikował: Marzena Szychułda 18 sierpnia 2023
Liczba odsłon: 0